Hot News :

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเรื่องซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย) และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงฤดูแล้ง
วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดโครงการส่งเสริมความความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่ทุ่งและวิทยากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่งจัดประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง มีการประชุมและทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ โดยในปี 2564 จะเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยได้ตั้งเป้าหมายพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในทุกมิติ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พิธีรับขวัญกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ วันที่ 30 มี่นาคม 2564 ณ องศ์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ