Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายเริ่ม จันทร์สุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวานิช กรินรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ร้อยตำรวจตรี ผัน ละม่อมสาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัวกัน พุ่มจันทร์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไกรเศียร กองแก้ว

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการติดต่อเบอรโทรศัพท์

นายเริ่ม จันทร์สุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เบอรโทรศัพท์ 089-9397327

นายวานิช กรินรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เบอรโทรศัพท์ 086-2496379

ร้อยตำรวจตรี ผัน ละม่อมสาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เบอรโทรศัพท์ 081-2083933

นายบัวกัน พุ่มจันทร์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เบอรโทรศัพท์ 097-3355914

นายไกรเศียร กองแก้ว

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล, เบอรโทรศัพท์ 080-4887292

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ