Hot News :
สำนักงานปลัด

นางพิชญ์สิณี ศิริวชิราภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนราชการ

พ.จ.อ.ไพฑูรย์ ซื่อตรง

เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย

นายปรีชา วีระคุณ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกษปัถย์ เวชพูล

นักวิเคราะห์นโยบานและแผน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง

นายทวี ลอยนวล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายไชยา เทียมทัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรยุทธ มะโนชาติ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ คำโกน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายธวัชชัย จันทร์สุข

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

นายสมบัติ กุลพิรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย โกมลศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัชฎา บือทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวัชรินทร์ วิลามาส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรแทาฯ

นายวาริน พิมพเคนา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรแทาฯ

นายสมศักดิ์ ภาคแก้ว

พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายอุดม คูณแก้ว

(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำฯ)

นายวัธนา น้อยตา

พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายจักรพงษ์ ทองหลา

พนักงานขับรถ

นางสาวศศิธร บรรดาตั้ง

(ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

นายนิรงค์ ช่วยสุข

นักการภารโรง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ