Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.237 – 19 สายบ้านไหล่สูง หมู่ที่ 2 ไปป่าช้า บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ทุ่ง (e - bidding)

วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 10:52

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.237 – 19 สายบ้านไหล่สูง หมู่ที่ 2 ไปป่าช้า บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ทุ่ง (e - bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ